Regulamin klientów

Data aktualizacji 04.02.2021 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA

Z SERWISU WWW.KAZIMIERZDOLNY.PL

 

Ważny od 22.02.2021

 

1. Postanowienia wstępne
2. Definicje
3. Warunki korzystania z KazimierzDolny.pl
4. Odpowiedzialność stron
5. Postępowanie reklamacyjne
6. Postanowienia końcowe

 

1. Postanowienia wstępne


1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora na rzecz Użytkowników usług polegających na zapewnieniu technicznej platformy umożliwiającej realizację Usług Administratora.
2. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług w Serwisie, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Serwisu, Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.

2. Definicje
 
1. Administrator – Nocowanie.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, przy ul. Nałęczowska 14, kod 20-701, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000343165, adres mailowy: bok@kazimierzdolny.pl , numer telefonu: 515-515-839.
2. KazimierzDolny.pl / Serwis – internetowy serwis, działający w domenie KazimierzDolny.pl, prowadzony przez Administratora.
3. Użytkownik – każda osoba, która korzysta z Serwisu.
4. Regulamin – niniejszy dokument, określający funkcjonowanie oraz zasady korzystania z Serwisu.
5. Materiały - teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
6. Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkowników dostępne w Serwisie, umożliwiające w szczególności:
a) zapoznawanie się z Materiałami udostępnionymi w Serwisie w dowolnym miejscu i czasie za pomocą dowolnych urządzeń elektronicznych,
b) korzystanie z zamieszczonych w Serwisie wyszukiwarek, map itp.;
c) zamieszczanie komentarzy pod Materiałami zamieszczonymi w Serwisie.

3. Warunki korzystania z KazimierzDolny.pl.


1. Warunkiem technicznym korzystania z KazimierzDolny.pl jest posiadanie terminala końcowego (komputera bądź urządzenia mobilnego) z dostępem do Internetu i wyposażonego w przeglądarkę stron www.
2. Serwis może być wykorzystywany jedynie do publikowania treści zgodnych z obowiązującym w Polsce prawem.
3. Materiały zamieszczone przez KazimierzDolny.pl, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe, zdjęcia, oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych KazimierzDolny.pl stanowią przedmiot praw wyłącznych Administratora lub osób trzecich. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej. Nie jest dozwolone korzystanie z zasobów Serwisu w sposób inny niż przewidziano w niniejszym Regulaminie.
4. Użytkownik oświadcza, że posiada prawa autorskie do publikowanych przez niego treści, w tym zdjęć i wyraża zgodę na wykorzystanie ich w prowadzonych przez Administratora serwisach internetowych, a także w innych mediach takich jak: prasa, telewizja oraz Internet, także w ramach wszelkich form reklamy wizualnej. Użytkownik oświadcza, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm) upoważnia nieodpłatnie KazimierzDolny.pl do wykorzystywania umieszczonych w ramach Serwisu utworów. Udostępnienie utworów następuje na zasadzie niewyłączności.
5. Poprzez korzystanie z Serwisu Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do Materiałów zamieszczonych w Serwisie.
6. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu oraz Materiałów w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szczególności niedopuszczalne jest: a) zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie w sieci Materiałów zamieszczonych w Serwisie lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa; b) pobieranie zawartości Materiałów i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej części.
7. Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia treści zamieszczonej przez Użytkownika w przypadku, gdy Użytkownik zamieszcza treści w sposób naruszający postanowienia niniejszego Regulaminu.
8. Serwis zobowiązany jest do usunięcia treści zawartej w Serwisie w przypadku, gdy:
- treść zawiera sformułowania wulgarne, obraźliwe, obelżywe,
- treść jest ciągiem przypadkowych znaków nie odzwierciedlających prawdziwych słów,
- treść narusza interesy Serwisu lub Administratora,
- treść narusza dobre imię Serwisu lub Administratora,
- treść jest wynikiem użycia automatycznych skryptów,
- treści mają charakter reklamowy/komercyjny,
- treść wzywa do nienawiści rasowej, wyznaniowej i etnicznej, propaguje przemoc lub pornografię,
-  treści propagują używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagują nadmierne spożywanie alkoholu, zawierają linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe.

4. Odpowiedzialność stron


1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za:
a) sposób, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu i za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;
b) Materiały, w tym komentarze, zamieszczane w Serwisie przez Użytkownika;
c) szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania bądź zaniechania Użytkowników w ramach Serwisu, w szczególności za prawdziwość, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych przez nich treści.
3. Ze względu na niezależne od Administratora właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego Użytkownika, Administrator nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Serwisu. Administrator nie odpowiada również za przerwy techniczne związane z utrzymaniem Serwisu.

5.  Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje z tytułu braku realizacji przez Administratora usług przewidzianych w Regulaminie lub ich realizacji niezgodnie z Regulaminem mogą być przesyłane na adres Nocowanie.pl Sp. z o.o., ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin.
2. Użytkownik może wystąpić z reklamacją również w przypadku, gdy zamieszczona treść lub komentarz naruszają prawa Użytkownika.  W przypadku stwierdzenia, iż zamieszczona treść lub komentarz narusza prawa Użytkownika, winien on niezwłocznie zawiadomić Serwis o tym fakcie.
3. Reklamacja winna zawierać wszystkie następujące elementy:
1) Określenie uprawnionego składającego reklamację;
 2) Dane kontaktowe uprawnionego;
 3) Wskazanie w sposób jednoznaczny treści, która jest niezgodna z Regulaminem lub narusza prawa uprawnionego,
4) Podanie informacji umożliwiających odnalezienie treści naruszającej prawa uprawnionego;
5) Zwięzłe uzasadnienie, mające na celu uwiarygodnienie reklamacji;
 6) Podpis uprawnionego albo osoby go reprezentującej;
 9) Ewentualnie kopia pełnomocnictwa.
4. Reklamację należy sporządzić na piśmie i przesłać na adres Serwisu KazimierzDolny.pl – Nocowanie.pl Sp. z o.o., ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin.
5. Jeśli zgłaszający nie spełni wymagań opisanych w pkt. 3-4, Serwis pozostawia reklamację bez rozpoznania.
6. Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, z zastrzeżeniem, że w przypadku reklamujących nie będących Konsumentami Administrator może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.
 7. Reklamujący będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozwiązywania sporów przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim. Informacje szczegółowe znajdują się pod adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 
6. Postanowienia końcowe


 1. Niniejszy Regulamin może ulegać zmianom. O zmianach Regulaminu i o terminach obowiązywania zmian Administrator poinformuje w Serwisie. Zmiana Regulaminu obowiązuje po upływie 7 dni od daty poinformowania o zmianie zgodnie z postanowieniami zawartymi powyżej. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.
2. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne, nie wpływa to w jakikolwiek sposób na ważność, skuteczność i wykonalność pozostałych postanowień Regulaminu.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU
Przetwarzanie danych i polityka prywatności

 

REGULAMIN KORZYSTANIA

Z SERWISU WWW.KAZIMIERZDOLNY.PL

 

Ważny do 22.02.2021

 

1. Postanowienia wstępne
2. Definicje
3. Warunki korzystania z KazimierzDolny.pl
3.1 Ogólne warunki korzystania z KazimierzDolny.pl
3.2 Zasady uczestnictwa Użytkowników
4. Zasady korzystania z Ofert
4.1 Ogólne zasady korzystania z Ofert
4.2 Opłaty
4.3 Sesja fotograficzna
4.4 Tłumaczenie
4.5 Punkty pozycjonujące
5. Odpowiedzialność stron
5.1 Odpowiedzialność Administratora
5.2 Postępowanie reklamacyjne
6. Postanowienia końcowe

Załącznik: Polityka prywatności

 

1. Postanowienia wstępne

1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora na rzecz Użytkowników usług polegających na zapewnieniu technicznej platformy umożliwiającej nawiązywanie kontaktu Użytkownikom i Gościom, publikowanie Ofert i Ogłoszeń, składanie Ofert i Ogłoszeń, oraz zapytań ich dotyczących.

2. Administrator umożliwia Użytkownikom i Gościom zawieranie umów na zasadach określonych w Regulaminie i w tym celu udostępnia im odpowiednie narzędzia systemowe. Administrator nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i Gośćmi i nie gwarantuje, że mają oni możliwość zawarcia i wykonania zawieranych umów.

3. Administrator nie odpowiada za zobowiązania wynikające z zawartej między Użytkownikiem a Gościem umowy, w tym za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie tej umowy, a także za zachowanie stron po udostępnieniu Lokalu i ewentualne szkody poniesione w trakcie trwania najmu.

4. Dokonanie aktywacji w systemie umieszczania informacji handlowych, działającym w ramach serwisu internetowego www.KazimierzDolny.pl równoznaczne jest z akceptacją poniższego Regulaminu, który określa zasady korzystania z Serwisu, o czym Użytkownicy zostają poinformowani przed potwierdzeniem aktywacji usługi:
a. za pomocą odpowiedniego pola w formularzu aktywacyjnym lub
b. za pomocą wiadomości email z załączonym regulaminem w wersji elektronicznej lub
c. podpisując Regulamin dostarczony w wersji papierowej.

2. Definicje

1. Administrator – Nocowanie.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, przy ul. Nałęczowska 14, kod 20-701, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000343165, adres mailowy: bok@kazimierzdolny.pl , numer telefonu: 515-515-839.

2. KazimierzDolny.pl / Serwis – internetowy serwis, działający w domenie KazimierzDolny.pl, prowadzony przez Administratora.

3. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która dokonała rejestracji w Serwisie, na zasadach określonych w Regulaminie.

4. Aktywny Użytkownik – Użytkownik, który opłacił Abonament na zasadach określonych w Regulaminie, w czasie na jaki opłacony został Abonament.

5. Gość – osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta z Serwisu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i Regulaminie Dyskusji.

6. Lokal – dom, apartament, mieszkanie, pokój albo inne pomieszczenie przeznaczone do wynajęcia w celach noclegowych lub inny obiekt (np. restauracje, atrakcje) stanowiące przedmiot Oferty Użytkownika, zamieszczonej w serwisie KazimierzDolny.pl.

7. Oferta – złożona przez Użytkownika propozycja wynajęcia Lokalu (niezależnie od formy zakwaterowania) niebędąca ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

8. Abonament – opłata Użytkownika na rzecz Administratora.

9. Konto – zbiór zasobów, umożliwiający pełne korzystanie z Serwisu, prowadzony indywidualnie dla każdego Użytkownika, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu.

10. Regulamin – niniejszy dokument, określający funkcjonowanie oraz zasady korzystania z Serwisu.

11. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Warunki korzystania z KazimierzDolny.pl.

3.1 Ogólne warunki korzystania z KazimierzDolny.pl

1. Warunkiem technicznym korzystania z KazimierzDolny.pl jest posiadanie terminala końcowego (komputera bądź urządzenia mobilnego) z dostępem do Internetu i wyposażonego w przeglądarkę stron www.

2. Serwis może być wykorzystywany jedynie do publikowania treści zgodnych z obowiązującym w Polsce prawem. Użytkownik i Gość są odpowiedzialni za publikowane przez nich treści, w szczególności oświadczają, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym i nie naruszają niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa oraz praw osób trzecich.

3. Materiały zamieszczone przez KazimierzDolny.pl, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe, zdjęcia, oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych KazimierzDolny.pl stanowią przedmiot praw wyłącznych Administratora. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej. Nie jest dozwolone korzystanie z zasobów KazimierzDolny.pl w sposób inny niż przewidziano w niniejszym Regulaminie.

4. Użytkownik oświadcza, że posiada prawa autorskie do publikowanych przez niego treści, w tym zdjęć i wyraża zgodę na wykorzystanie ich przez KazimierzDolny.pl w prowadzonych przez KazimierzDolny.pl serwisach internetowych, a także w innych mediach takich jak: prasa, telewizja oraz Internet, także w ramach wszelkich form reklamy wizualnej. Użytkownik oświadcza, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm) upoważnia nieodpłatnie KazimierzDolny.pl do wykorzystywania umieszczonych, w ramach Serwisu oraz Usługi Strony WWW, utworów. Udostępnienie utworów następuje na zasadzie niewyłączności.

5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za działania leżące po stronie Użytkowników, w szczególności za prawdziwość, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych przez nich treści.

6. Serwis zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług, w tym do usunięcia Oferty lub zmiany treści w przypadku, gdy Użytkownik zamieszcza Dane w sposób naruszający postanowienia niniejszego Regulaminu.

7. Serwis zobowiązany jest do usunięcia treści zawartej w Serwisie w przypadku, gdy:
- treść zawiera sformułowania wulgarne, obraźliwe, obelżywe,
- treść jest ciągiem przypadkowych znaków nie odzwierciedlających prawdziwych słów,
- treść została dodana przez właściciela Lokalu lub pracownika Lokalu albo inną osobę bezpośrednio związaną z obiektem,
- treść zawiera odnośniki do innych stron,
- treść narusza interesy Serwisu,
- treść narusza dobre imię Serwisu,
- treść jest wynikiem użycia automatycznych skryptów,
- treść jest podpisana ciągiem przypadkowych znaków,
- treść wzywa do nienawiści rasowej, wyznaniowej i etnicznej, propaguje przemoc.

8. Użytkownik lub Gość może wystąpić z wnioskiem o usunięcie treści, oceny lub komentarza jedynie w przypadkach, gdy zamieszczona treść, ocena lub komentarz naruszają prawa Użytkownika/Gościa.

9. W przypadku stwierdzenia, iż zamieszczona treść, ocena lub komentarz narusza prawa Użytkownika/Gościa, winien on niezwłocznie zawiadomić Serwis o tym fakcie.

10. Zawiadomienie o naruszeniu prawa winno zawierać wszystkie następujące elementy:

1) Określenie uprawnionego składającego zawiadomienie o zamieszczeniu oceny bezprawnej lub naruszającej prawa uprawnionego;
2) Dane kontaktowe uprawnionego;
3) Wskazanie w sposób jednoznaczny oceny, która narusza prawa uprawnionego, do której, jego zdaniem, powinien być zablokowany dostęp;
4) Podanie informacji umożliwiających odnalezienie oceny naruszającej prawa uprawnionego;
5) Zwięzłe uzasadnienie, mające na celu uwiarygodnienie zawiadomienia;
6) Oświadczenie uprawnionego o zgodności z prawdą przedstawionych informacji;
7) Ewentualnie dodatkowe informacje i dokumenty potwierdzające wiarygodność zawiadomienia uprawnionego;
8) Podpis uprawnionego albo osoby go reprezentującej;
9) Ewentualnie kopia pełnomocnictwa.

11. Zawiadomienie, o którym mowa w pkt. 10 należy sporządzić na piśmie i przesłać na adres Serwisu KazimierzDolny.pl – Nocowanie.pl Sp. z o.o., ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin.

12. Jeśli zgłaszający nie spełni wymagań opisanych w pkt. 10-11, Serwis pozostawia zgłoszenie bez rozpoznania.

13. Jeżeli zawiadomienie spełnia wymagania, o których mowa w pkt. 10-11, Serwis zawiadamia Użytkownika/Gościa, który zamieścił zakwestionowaną ocenę lub komentarz, o otrzymaniu zawiadomienia i o zablokowaniu dostępu do tej oceny lub komentarza.

14. Użytkownik/Gość jest uprawniony do wniesienia zarzutów do przesłanego zawiadomienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania kopii zawiadomienia. W zarzutach Użytkownik/Gość obowiązany jest do przedstawienia argumentów, informacji bądź dowodów potwierdzających wiarygodność oceny lub komentarza.

15. W razie otrzymania prawidłowo sformułowanych zarzutów, Serwis przesyła ich kopię do uprawnionego z zastrzeżeniem, że zakwestionowana ocena zostanie ponownie aktywowana po upływie 10 dni roboczych.

16. Po upływie 10 dni roboczych od dnia doręczenia kopii zarzutów uprawnionemu (nie później jednak niż w terminie 21 dni od dnia wysłania kopii zarzutów uprawnionemu), Serwis reaktywuje treść lub ocenę, chyba że otrzyma w tym terminie zawiadomienie, że uprawniony wszczął odpowiednie postępowanie sądowe w celu dochodzenia swoich praw w związku z zamieszczeniem oceny naruszającej jego prawa wraz z dowodem nadania pisma do sądu. W takim przypadku Serwis blokuje dostęp do zakwestionowanej treści/oceny.

17. W przypadku nieotrzymania przez Serwis zarzutów Użytkownika/Gościa, o których mowa w pkt. 14, Serwis usuwa zakwestionowaną treść/ocenę z bazy.

3.2 Zasady uczestnictwa

1. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie z naruszeniem postanowień pkt. 1.

3. Publikacja Ofert jest dostępna jedynie dla Użytkowników, którzy zostali zarejestrowani przez Administratora i opłacili Abonament. Po okresie obowiązywania Abonamentu Oferta może pozostać w serwisie, przy czym będzie to Oferta nieaktywna.

4. Aby zarejestrować się w Serwisie, należy skontaktować się z Administratorem poprzez zakładkę „Kontakt”. Ze względu na politykę KazimierzDolny.pl dotyczącą oferowania usług o możliwie wysokiej wiarygodności, warunkiem dokonania aktywacji jest przedłożenie do wglądu serwisowi KazimierzDolny.pl dokumentów potwierdzających tożsamość osoby dokonującej rejestracji lub fakt prowadzenia przez nią działalności gospodarczej. Osoba fizyczna powinna przedłożyć do wglądu dowód osobisty, a w razie prowadzenia działalności gospodarczej ponadto wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz zaświadczenie o nadaniu numeru NIP i REGON. Osoba prawna powinna przedłożyć wydruk z KRS.
5. Rejestracji podlegają podmioty z kategorii: Noclegi, Restauracje, Oferty firm, Rozrywka, Spa, Sale weselne, Szkoły, Wypoczynek aktywny.
6. Publikacja Ofert jest płatna dla kategorii wymienionych w cenniku.
7. Z chwilą dokonania potwierdzenia rejestracji przez Użytkownika zawierana jest przez niego umowa z Administratorem dotycząca usług świadczonych w ramach Serwisu, na warunkach określonych w Regulaminie.

8. W terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa powyżej, Użytkownik będący Konsumentem może od niej odstąpić bez wskazania przyczyn. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować serwis KazimierzDolny.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze oświadczenia. Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczające jest wysłanie pisma z informacją dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

9. Użytkownik i Gość zobowiązani są do zachowania w tajemnicy informacji zapewniających bezpieczne korzystanie z Konta, w tym do nieujawniania innym osobom loginu i hasła oraz wyboru odpowiednich, trudnych do złamania haseł.

10. Wszelkie działania podejmowane przy użyciu Loginu z prawidłowo przyporządkowanym do niego hasłem uważa się za działania Użytkownika lub Gościa.

11. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników lub Gości oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta osobom należycie umocowanym do działania w jego imieniu.

12. Konta są niezbywalne, z zastrzeżeniem sytuacji zbycia przedsiębiorstwa, co musi zostać wykazane stosownymi dokumentami.

13. Korzystanie z usług Serwisu jest dobrowolne. Użytkownikom oraz Gościom przysługuje w każdej chwili prawo do żądania usunięcia konta utworzonego w Serwisie.

14. Użytkownik i Gość przyjmują do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje przechodzące przez Internet mogą być niepozbawione ingerencji osób trzecich i nie mają charakteru poufnego. Jakakolwiek odpowiedzialność Administratora z tego tytułu zostaje wyłączona, z zastrzeżeniem, iż nie dotyczy to Użytkowników będących Konsumentami.

15. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Użytkownika lub Gościa nie będącego Konsumentem, Administrator może zawiesić jego Konto.

4. Zasady korzystania z Ofert

4.1 Ogólne zasady korzystania z Ofert
1. W ramach umowy, Aktywny Użytkownik udostępnia w Serwisie za pomocą panelu administracyjnego Ofertę, będącą informację handlową obejmującą Dane:
a) nazwę własną Lokalu, przy czym nazwa ta nie może zawierać wskazania adresu strony www Użytkownika lub Lokalu, nr telefonu, cen, informacji o promocjach, standardzie oraz innych dodatkowych opisów nie związanych z nazwą, w szczególności wskazujących na położenie Lokalu;
b) opis główny Lokalu,
c) opis dodatkowy Lokalu w postaci ofert specjalnych (np. oferty na Sylwestra, Święta, etc), d) do 100 zdjęć Lokalu,
e) dane teleadresowe Lokalu,
f) oznaczenie lokalizacji Lokalu na mapie,
g) cennik Lokalu,
h) profil właściciela Lokalu, (łącznie: „Dane”).

2. Przedmiotem Oferty może być jeden Lokal. Użytkownik może publikować w ramach Serwisu więcej niż jedną Ofertę, przy czym dla każdego z Lokali będących przedmiotem tych Ofert przypisany jest odrębny numer ID.

3. Dokonanie przez Użytkownika jakichkolwiek zmian Danych za pomocą panelu administracyjnego jest dopuszczalne i bezpłatne, z tym zastrzeżeniem, że zmiany te nie mogą prowadzić do zmiany Lokalu będącego przedmiotem Oferty pod danym ID.

4. Użytkownik nie może w ramach KazimierzDolny.pl zamieszczać zdjęć nie dotyczących przedmiotu Oferty, w szczególności takich, których celem jest promocja produktów bądź oznaczeń Użytkownika lub osoby trzeciej.

5. W przypadku zgłoszonego przez osobę trzecią roszczenia dotyczącego treści opublikowanych przez Użytkownika, w szczególności związanych z naruszeniem praw autorskich, Użytkownik zwolni KazimierzDolny.pl i jego podwykonawców z odpowiedzialności wynikającej z takiego roszczenia oraz zapewni zwrot wszelkich kosztów i wydatków (wliczając w to wynagrodzenia za usługi prawne i zwrot kosztów związanych ze świadczeniem tych usług) z tego tytułu.

6. Użytkownik zobowiązuje się nie umieszczać w ramach danych:
a) skryptów, w szczególności Java Script, PHP, CGI
b) kodów html niezwiązanych z formatowaniem tekstu,
c) elementów graficznych, które ingerują w szablon strony i zmieniają jej standardowy układ, d) odnośników do stron internetowych,
e) formularzy kontaktowych.

7. Dopuszcza się zamieszczanie przez Użytkownika następujących tagów html:

 

 


4.2 Opłaty

1. Użytkownik może korzystać z usług serwisu KazimierzDolny.pl polegających na udostępnianiu Ofert w ramach umowy po dokonaniu rejestracji, weryfikacji danych i uprzednim opłaceniu Abonamentu w Serwisie KazimierzDolny.pl.

2. Ceny Abonamentu znajdują się na stronie w zakładce „Cennik”. Ceny abonamentu wskazane w Cenniku dotyczą publikacji jednej Oferty w ramach Serwisu.

3. Publikacja Oferty Użytkownika dokonywana jest przez Serwis przez czas określony, tj. okres, na jaki został wykupiony Abonament. Upływ okresu, za który został opłacony Abonament skutkuje ograniczeniem funkcjonalności Oferty w postaci usunięcia części danych teleadresowych.

4. W okresie promocyjnym określonym w Cenniku Użytkownik nie ma możliwości korzystania ze wszystkich funkcjonalności dostępnych w ramach Serwisu. Zakres funkcjonalności wynika każdorazowo z treści zawartej umowy.

5. Płatności można dokonać za pośrednictwem banku bądź innego operatora płatności.

6. Dokonanie płatności stanowi usługę płatniczą w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, która polega na przyjmowaniu przez właściwy bank lub operatora płatności zapłat pieniężnych dokonywanych przez Użytkownika w celu zapłaty Abonamentu, które przekazywane są na rachunki Administratora. Powyższe podmioty udostępniają Użytkownikowi instrument płatniczy umożliwiający mu dokonywanie wypłaty środków znajdujących się na danym rachunku płatniczym Użytkownika na rachunek bankowy Administratora. Administrator nie świadczy na rzecz Użytkowników żadnych usług płatniczych.

7. Aktywny użytkownik zawierając umowę z firmą Nocowanie.pl Sp. z o.o. oraz wybierając określony abonament, oprócz płatności opisanych w pkt.6 ma możliwość wyrażenia zgody na płatności cykliczne. Kwota pieniężna odpowiadająca wysokości wartości opłaty za abonament (w zależności od tego na jaki abonament użytkownik zdecydował się) będzie pobierana przez Operatora Płatności (PayU S.A) z karty płatniczej Aktywnego Użytkownika. Opłata będzie pobierana przez Operatora płatności kwartalnie, półrocznie bądź rocznie w zależności od tego jaki abonament Aktywny Użytkownik wybrał.

7a. Aktywny użytkownik w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecania zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez Operatora Płatności (PayU S.A.). PayU pośrednicząc w dokonaniu płatności udostępnia narzędzie Token (wirtualnych identyfikatorów karty), umożliwiające przypisanie do indywidualnego Klienta unikalnego identyfikatora za pomocą którego Klient cyklicznie dokonuje płatności na rzecz firmy Nocowanie.pl sp. z o.o.

7b. Zasady rezygnacji z płatności cyklicznych:
Aktywny użytkownik ma prawo zrezygnowania z opcji płatności cyklicznych. W celu rezygnacji wystarczy zaznaczyć w panelu administracyjnym swojego obiektu, zmianę formy płatności za abonament (zakładka w menu: Płatności i reklamy>>Ustawienia płatności).

8. W przypadku rezygnacji z publikacji Oferty lub odstąpienia od umowy przez Użytkownika, uiszczona cena Abonamentu nie podlega zwrotowi. Użytkownikom będącym Konsumentami zwraca się cenę za nie wykorzystany okres Abonamentu.


4.3 Sesja fotograficzna

1. Warunkiem skorzystania z usługi sesji fotograficznej dotyczącej Oferty w ramach uiszczonego Abonamentu, jest spełnienie jednocześnie następujących warunków:
a) posiadanie statusu Aktywnego Użytkownika,
b) opłacenie Abonamentu za pełny rok rozliczeniowy (12 miesięcy);
c) Abonament opłacony przez Użytkownika nie może zawierać żadnych rabatów;
d) uiszczona cena za Abonament musi być zgodna z aktualnym cennikiem Abonamentu, z tym zastrzeżeniem, że postanowienie to nie dotyczy Konsumentów.

2. Usługę w postaci sesji fotograficznej należy zamawiać telefonicznie pod numerem telefonu: 515-515-839 z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem. Sesja Fotograficzna obejmuje jeden przyjazd fotografa i wykonanie serii zdjęć Lokalu, z których do Serwisu zostanie wybranych maksymalnie 15 sztuk.

3. W przypadku nieskorzystania z sesji fotograficznej w danym roku kalendarzowym, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do zniżki w Abonamencie.

4. Wykonane w ramach sesji fotograficznej zdjęcia są własnością Administratora, który wyraża zgodę na ich publikację w ramach Oferty Użytkownika tylko w Serwisie oraz w pozostałych serwisach internetowych, którymi zarządza, oraz na jednej stronie internetowej Użytkownika.

5. KazimierzDolny.pl zastrzega sobie prawo do umieszczenia informacji o pochodzeniu fotografii (znaku wodnego) na zdjęciach wykonanych w ramach sesji fotograficznej.

6. Zdjęcia z sesji fotograficznej są publikowane w rozdzielczości dostosowanej do standardu Serwisu. Użytkownik może zamówić zdjęcia w wyższej rozdzielczości np. do celów publikacji w prasie, folderach reklamowych, według stawek zawartych w Cenniku.

7. Użytkownik może zamówić dowolną ilość dodatkowych sesji fotograficznych w danym roku abonamentowym według stawek zawartych w Cenniku.

8. KazimierzDolny.pl będąc właścicielem wykonanych podczas sesji fotograficznych zdjęć, ma prawo do wykorzystywania ich we wszelkiego rodzaju mediach (w tym mediach cyfrowych, elektronicznych, prasie i telewizji) w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (w tym w reklamie, promocji, marketingu i na opakowaniach produktów lub usług oraz w innych prowadzonych serwisach internetowych), z wyłączeniem celów niezgodnych z prawem. Użytkownik wyrażając zgodę na wykonanie fotografii godzi się na łączenie tych fotografii z innymi materiałami, tekstem oraz grafiką, a także ich kadrowanie, zmiany i modyfikacje.

4.4 Tłumaczenie

1. Warunkiem skorzystania z usługi tłumaczenia Oferty na język angielski i niemiecki w ramach uiszczonego Abonamentu, jest spełnienie jednocześnie następujących warunków:
a) posiadanie statusu Aktywnego Użytkownika,
b) Abonament musi zostać opłacony przez Użytkownika za pełny rok rozliczeniowy (12 miesięcy);
c) Abonament opłacony przez Użytkownika nie może zawierać żadnych rabatów;
d) cena za Abonament musi być zgodna z aktualnym cennikiem usług, z tym zastrzeżeniem, że postanowienie to nie dotyczy Konsumentów.

2. W przypadku spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. 1, Użytkownikowi przysługuje prawo do jednorazowego tłumaczenia tekstu składającego się z liczby do 4 000 (czterech tysięcy) znaków w ramach uiszczonego Abonamentu.

3. Usługę w postaci tłumaczenia należy zamawiać telefonicznie pod numerem telefonu: 515-515-839 lub mailowo pod adresem: bok@KazimierzDolny.pl z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem.

4. W przypadku nieskorzystania z usługi tłumaczenia, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do zniżki w Abonamencie.

5. Wykonane w ramach usługi tłumaczenia teksty stanowią własność Administratora, który wyraża zgodę na ich publikację w ramach Oferty Użytkownika wyłącznie w Serwisie oraz w pozostałych serwisach internetowych, którymi zarządza.

6. KazimierzDolny.pl zastrzega sobie prawo do umieszczenia informacji o autorze tłumaczenia (znaku wodnego) na tekście/pod tekstem tłumaczenia.

7. Użytkownik może zamówić dowolną ilość dodatkowych tłumaczeń według stawek zawartych w Cenniku.

8. KazimierzDolny.pl będąc właścicielem wykonanych tłumaczeń, ma prawo do wykorzystywania ich we wszelkiego rodzaju mediach (w tym mediach cyfrowych, elektronicznych, prasie i telewizji) w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (w tym w reklamie, promocji, marketingu), z wyłączeniem celów niezgodnych z prawem. Użytkownik wyrażając zgodę na wykonanie tłumaczeń godzi się na łączenie tych tłumaczeń z innymi materiałami, tekstem oraz grafiką, a także ich kadrowanie, zmiany i modyfikacje.


4.5 Punkty pozycjonujące
4.5.1. Informacje ogólne
1. Kolejność, w jakiej Lokal pojawia się w serwisie KazimierzDolny.pl określana jest automatycznie i jednostronnie przez Serwis. Kolejność ta zależy od:
1) liczby punktów pozycjonujących, która jest odejmowana w ciągu 1 dnia, zgodnie z postanowieniami pkt. 4 poniżej;
oraz
2) sumarycznej liczby punktów pozycjonujących związanych z Ofertą danego Lokalu (ID) Użytkownika.

2. Oferty są sortowane malejąco, według:
1) liczby punktów pozycjonujących, która jest odejmowana w ciągu 1 dnia (Oferty z największą dzienną liczbą odejmowanych punktów są najwyżej na liście) oraz
2) sumarycznej liczby punktów pozycjonujących związanych z Ofertą danego Lokalu (ID) Użytkownika (Oferty Użytkowników z największą liczbą punktów na Koncie są najwyżej na liście).

3. W przypadku, gdy:
1) konkurencyjne Oferty posiadają taką samą liczbę punktów pozycjonujących, która jest odejmowana w ciągu 1 dnia, o kolejności, w jakiej Oferta pojawia się w Serwisie, decyduje pula punktów pozycjonujących zgromadzona na Koncie (priorytet mają Oferty z wyższą pulą punktów);
2) konkurencyjne Oferty posiadają taką samą liczbę punktów pozycjonujących zgromadzonych na Koncie, o kolejności, w jakiej Oferta pojawia się w Serwisie decyduje liczba punktów pozycjonujących, która jest odejmowana w ciągu 1 dnia.

4. Użytkownik ma możliwość wpływania na kolejność, w jakiej Lokal pojawia się w serwisie KazimierzDolny.pl, poprzez:
1) zakup punktów pozycjonujących zmiennych. Użytkownik ma możliwość jednorazowego zakupu określonej puli punktów, która będzie wykorzystywana przez Użytkownika w przyszłości w celu wpływania na kolejność, w jakiej Lokal pojawia się w serwisie KazimierzDolny.pl;
oraz
2) ustawienie liczby punktów, która jest odejmowana w ciągu 1 dnia.
5. Użytkownik ma możliwość sprawdzenia w panelu administracyjnym jaka liczba punktów pozycjonujących jest niezbędna w danej chwili dla uzyskania pozycji w serwisie KazimierzDolny.pl nie niższej niż określona przez Użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż powyższa informacja jest jedynie szacunkowa, gdyż kolejność, w jakiej Lokale pojawiają się w serwisie KazimierzDolny.pl, ulega ciągłym zmianom.
6. Użytkownik ma możliwość korzystania w panelu administracyjnym z funkcji "Asystenta pozycjonowania", który ma na celu utrzymanie określonej przez Użytkownika pozycji Oferty w serwisie KazimierzDolny.pl poprzez odpowiednie dostosowanie liczby odejmowanych punktów. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż "Asystent pozycjonowania" dokonuje sprawdzenia pozycji Oferty Użytkownika w określonych przedziałach czasowych. W związku z tym pozycja Oferty Użytkownika może ulegać czasowym zmianom pomiędzy poszczególnymi procesami sprawdzenia.
7. Użytkownik nie będzie zgłaszał żadnych pretensji w stosunku do KazimierzDolny.pl w związku z kolejnością, w jakiej Oferta pojawia się w serwisie KazimierzDolny.pl. Kolejność ta jest automatyczna.

4.5.2. Rodzaje punktów pozycjonujących

1. W serwisie KazimierzDolny.pl występują punkty pozycjonujące stałe i zmienne.
2. Punkty pozycjonujące stałe przyznawane są za staż Oferty danego Lokalu (ID) w serwisie.
3. Punkty pozycjonujące stałe są naliczane jednorazowo za cały okres trwania abonamentu pod koniec jego trwania (w chwili wygenerowania zamówienia na kolejny okres) w liczbie 5 pkt stałych za każdy miesiąc korzystania, przy czym w przypadku abonamentu na okres 13 - 15 miesięcy, Użytkownik otrzyma punkty pozycjonujące stałe odpowiadające okresowi 12 miesięcy.
4. Użytkownik ma prawo dokupienia punktów pozycjonujących zmiennych zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 4.5.4.
5. W związku z Ofertą danego Lokalu (ID) Użytkownik może otrzymać od KazimierzDolny.pl następujące (gratisowe) punkty pozycjonujące zmienne:
1) punkty zmienne przyznawane jako gratis do punktów zakupionych lub jako gratis do abonamentu;
2) punkty zmienne przyznawane za umieszczenie banera KazimierzDolny.pl (300 pkt rocznie, pod warunkiem przesłania do KazimierzDolny.pl dowodu potwierdzającego umieszczenie banera lub dalsze utrzymywanie banera po zakończeniu poprzedniego okresu rocznego);
3) punkty zmienne przyznawane w zamian za świadczenia na rzecz KazimierzDolny.pl (np. umieszczenie kamery);
4) punkty zmienne za zakup banera na www (10% gratis do wartości netto zakupu).

4.5.3. Automatyczne redukowanie punktów

1. W ciągu jednego dnia odejmowanych jest automatycznie 5 punktów zmiennych, chyba że Użytkownik, chcąc wpłynąć na kolejność, w jakiej Oferta pojawia się w Serwisie, ustawi wyższą liczbę punktów, która będzie odejmowana w ciągu jednego dnia.
2. Odejmowanie punktów jest procesem automatycznym, niewidocznym dla Użytkownika.
3. Punkty są redukowane dla każdej Oferty w serwisie.

4.5.4. Zamawianie dodatkowych punktów

1. Użytkownik może dokupić punkt pozycjonujący zmienny wg ceny wynikającej z aktualnego Cennika.
2. Zakup punktów pozycjonujących możliwy jest poprzez panel administracyjny poprzez płatność online lub przelewem na konto.

Dane do przelewu:
NOCOWANIE.PL SPÓŁKA Z O.O.
ul. Nałęczowska 14
20-701 Lublin

BRE BANK: 52 1140 1094 0000 2555 0000 1003

W tytule przelewu należy koniecznie podać identyfikator danej Oferty oraz dopisać "punkty pozycjonujące". Należy się liczyć z opóźnieniem wynikającym z czasu realizacji przelewów.

3. Nie ma możliwości dokupienia punktów pozycjonujących stałych.

4.5.5. Rezygnacja z usług

1. Zakup punktów pozycjonujących zmiennych stanowi świadczenie jednorazowe. W przypadku rezygnacji z publikacji Oferty lub odstąpienia od umowy przez Użytkownika, punkty przyznane oraz zakupione w czasie publikacji Oferty danego Lokalu (ID) w serwisie KazimierzDolny.pl, nie podlegają zwrotowi w jakiejkolwiek postaci lub przeniesieniu na inne ID Użytkownika.
2. Punkty pozycjonujące nie mogą być wymienione na inne usługi w serwisie KazimierzDolny.pl.
3. Punkty nie są odejmowane w sytuacji, kiedy publikacja Oferty danego Lokalu (ID) jest wyłączona (np. za brak wpłaty za przedłużenie abonamentu). Po upływie roku od dnia wyłączenia Oferty danego Lokalu, punkty pozycjonujące zmienne są anulowane i nie podlegają zwrotowi w jakiejkolwiek postaci.


5. Odpowiedzialność stron

5.1 Odpowiedzialność Administratora

1. Z zastrzeżeniem pkt. 3.1.8. - 3.1.17. Regulaminu Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania bądź zaniechania Użytkowników i Gości w ramach Serwisu ani niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez nich umów, jak również nie ponosi odpowiedzialności ich za działania stanowiące naruszenie Regulaminu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność, legalność, jakość lub bezpieczeństwo usług i towarów objętych Ogłoszeniami i Ofertami Użytkowników i Gości, ich wypłacalność i zdolność do zawierania i wykonywania umów oraz prawdziwość informacji podawanych przez Użytkowników i Gości.

2. Administrator ponosi względem Użytkownika niebędącego Konsumentem odpowiedzialność za czyny dokonane z winy nieumyślnej, do wysokości pobranej od Użytkownika opłaty za aktualnie obowiązujący go Abonament. W przypadku, jeśli wynagrodzenia nie pobrano, bądź Abonament wygasł, odpowiedzialność Administratora ograniczona jest do kwoty 100 złotych. Postanowienie niniejszego ustępu nie dotyczy Użytkowników będących Konsumentami.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Użytkowników korzyści, z zastrzeżeniem, że zapis ten nie dotyczy Użytkowników będących Konsumentami.

4. Odpowiedzialność Administratora wyłączona zostaje względem podmiotów nie będących Konsumentami w przypadku: działania siły wyższej, rozumianej jako okoliczności znajdujące się poza praktyczną kontrolą Administratora, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie błędu oprogramowania komputerowego, uszkodzenia sprzętu komputerowego, awarii serwerów, działania albo zaniechania podwykonawców, pożaru lub innego nieszczęśliwego wypadku, strajku, sporu pracowniczego, wojny, ataku terrorystycznego, wejścia w życie aktów prawa powszechnie obowiązującego lub wydania jakiegokolwiek orzeczenia sądowego lub decyzji administracyjnej. Postanowienie to nie dotyczy Użytkowników będących Konsumentami.

5.2 Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje z tytułu braku realizacji przez Administratora usług przewidzianych w Regulaminie lub ich realizacji niezgodnie z Regulaminem mogą być przesyłane na adres Nocowanie.pl Sp. z o.o., ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin.

2. Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, z zastrzeżeniem, że w przypadku reklamujących nie będących Konsumentami KazimierzDolny.pl może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.

3. Reklamujący będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozwiązywania sporów przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim. Informacje szczegółowe znajdują się pod adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

6. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin może ulegać zmianom. O zmianach Regulaminu i o terminach obowiązywania zmian Administrator poinformuje na stronach internetowych KazimierzDolny.pl. Konsumenci zostaną poinformowani indywidualnie na znajdujące się w zasobach Danych adresy e-mail. W przypadku braku zgody na zmianę Regulaminu, Użytkownik będący Konsumentem ma prawo do rozwiązania umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie. Zmiana Regulaminu obowiązuje po upływie 7 dni od daty poinformowania o zmianie zgodnie z postanowieniami zawartymi powyżej. Korzystanie przez Użytkownika z serwisu po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.

2. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne, nie wpływa to w jakikolwiek sposób na ważność, skuteczność i wykonalność pozostałych postanowień Regulaminu.

3. KazimierzDolny.pl zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z niniejszego Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli umowa zawarta jest z Konsumentem, przeniesienie to wymaga jego zgody. W przypadku skorzystania z tego prawa Użytkownik zostanie o wyżej wskazanym fakcie poinformowany zawiadomieniem. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo do rozwiązania umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie ze skutkiem określonym w punkcie 1 powyżej.

4. Regulamin i świadczone na jego podstawie usługi podlegają prawu polskiemu.

5. Wszelkie spory pomiędzy Administratorem a podmiotem niebędącym Konsumentem wynikające lub związane z Regulaminem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Administratora. Postanowienie dotyczące właściwości sądu dla siedziby Administratora nie dotyczy Użytkowników będących Konsumentami.


ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU
Przetwarzanie danych i polityka prywatności

 

 


Fußzeile anzeigen